Qui định bài thi

- Tất cả các bài thi giới hạn trong âm nhạc Cổ điển (không bao gồm các phong cách jazz, blue, broadway, bán cổ điển, nhạc nhẹ).

- Bài thi phải được đàn thuộc lòng, không nhìn sách.

- Các bài thi ở các vòng không trùng nhau (ngoại trừ bài thi các bảng B, C, D của nhóm 2, được trùng 1 bài từ vòng 1 sang vòng 2).

- Sonate chương 1 phải là chương allegro sonate.

- Các đoạn nhạc không đàn nhắc lại.

- Thí sinh tự chuẩn bị phần đệm và người đệm (trong phần thi concerto)

- Thí sinh không được thay đổi bài thi sau khi đã đăng ký

Qui định bài thi Nhóm 1:

Bảng A: 2 vòng thi.

+ Vòng 1: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm.

 • 1 Etude
 • 1 bài phức điệu thời baroque

+ Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm.

 • Sonate hoặc Sonatine cổ điển (chương 1 hoặc chương 2 và 3) của các tác giả: F. Kuhlau, M. Clementi, J. Haydn; W. Mozart; L. Beethoven.
 • 1 tác phẩm tự chọn (không bao gồm các thể loại etude, phức điệu, sonate)

Bảng B: 2 vòng thi.

+ Vòng 1: Chương trình thi gồm 3 tác phẩm. Thời gian: từ 10’ đến 12’.

 • 1 Etude của một trong các tác giả: C. Czerny (Op. 740); F. Chopin (trừ bài số 3, 6, 9 Op. 10 và số 7 Op. 25), S. Rachmaninoff, M. Moszkowski (Op. 72)
 • 1 tác phẩm phức điệu thời baroque: Prelude and Fugue, Partita, Suite (chọn tối thiểu 2 phần với tính chất khác nhau)
 • 1 tác phẩm tự chọn

+ Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm. Thời gian: từ 12’ trở lên.

 • Sonate hoặc Sonatine (chương 1 hoặc chương 2 và 3) của các tác giả: J. Haydn, W. Mozart; L. Beethoven.
 • Tác phẩm thuộc thể loại lớn hoặc một nhóm bài trong cùng một tập (thời kỳ Lãng mạn hoặc thế kỷ XX).

Bảng C: 2 vòng thi

+ Vòng 1: Chương trình thi gồm 3 tác phẩm. Thời gian: từ 15’ trở lên.

 • 1 Etude của một trong các tác giả sau: F. Chopin (ngoại trừ số 3, 6, 9 Op. 10 và số 7 Op. 25), F. Liszt, S. Rachmaninoff, A. Scriabin.
 • 1 tác phẩm phức điệu: Prelude and Fugue.
 • Sonate (chương 1 hoặc chương 2 và 3).

+ Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm. Thời gian: từ 18’ đến 20’.

 • Tác phẩm thuộc thể loại lớn hoặc một nhóm bài trong cùng một tập (thời kỳ Lãng mạn hoặc thế kỷ XX).
 • Concerto chương 1 hoặc chương 2 và 3 (chọn trong danh mục bài bên dưới).

Bảng D: 2 vòng thi.

+ Vòng 1: như vòng 1 bảng C.

+ Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm. Thời gian: từ 20’ trở lên.

 • 1 Tác phẩm hoặc một chùm tác phẩm tự chọn (cùng tập) của thế kỷ XX
 • Concerto (đàn toàn bộ tác phẩm; chọn trong danh mục bên dưới)

* Danh mục tác phẩm Concerto sử dụng trong bảng C và bảng D:

L. Beethoven (số 1 đến 5); W. Mozart (từ số 19 đến 27); F. Chopin (số 1 và 2); F. Liszt (số 1 – Es major, số 2 – A major, số 3 – Es major); E. Grieg; C. Saint-Saëns; R. Schumann (A minor); F. Mendelssohn; S. Rachmaninoff (từ số 2 đến 4); P. Tchaikowsky (số 1); M. Ravel (G major); D. Shostakovich (số 2, Op. 10); S. Prokofiev (số 1, 2, 3 và 5).

Qui định bài thi Nhóm 2:

Bảng A: 1 vòng thi.

Chương trình thi gồm 2 tác phẩm khác nhau về thể loại.

Bảng B: 2 vòng thi, có thể được trùng 1 bài từ vòng 1 sang vòng 2

+ Vòng 1: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm khác nhau về thể loại.

+ Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm:

 • 1 tác phẩm tự chọn
 • Chương 1 hoặc chương 2 và 3 Sonatine hoặc Sonate, hoặc 1 bài Biến tấu.

Bảng C: 2 vòng thi, có thể được trùng 1 bài từ vòng 1 sang vòng 2

+ Vòng 1: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm khác nhau về thể loại, trong đó có 1 bài là etude

+ Vòng 2: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm:

 • 1 tác phẩm tự chọn
 • 1 Sonate chương 1 hoặc chương 2 và 3 hoặc 1 bài biến tấu.

Bảng D: 2 vòng thi, có thể được trùng 1 bài từ vòng 1 sang vòng 2

+ Vòng 1: Chương trình thi gồm 2 tác phẩm khác nhau về thể loại, trong đó phải có 1 tác phẩm Prelude và Fugue.

+ Vòng 2: chương trình tự chọn từ 12' trở lên, trong đó phải có 1 tác phẩm Sonate (chương 1 hoặc chương 2 và 3 hoặc 1 bài biến tấu)

Giải thưởng Bela Bartók

* Trong phần tác phẩm tự chọn (của thí sinh cả nhóm 1 và nhóm 2), Giải thưởng Bela Bartók sẽ được trao cho thí sinh thể hiện tác phẩm của Bela Bartók xuất sắc nhất. Thí sinh có thể chọn 1 trong các tác phẩm sau đây:

Bảng A

- Chọn tối thiểu 3 tác phẩm từ tập "For Children", Sz. 42

- Evening in Transylvania - No. 5 from "10 Easy Pieces", Sz. 39 - Three Rondos Sz. 84 No. 1

Bảng B

- Beardance - No. 10 from "10 Easy Pieces", Sz. 39

- Sonatina Sz. 55 (all 3 movements)

- Romanian Folk Dances Sz. 56 (either 1, 2, 3 or 4, 5, 6 movements)

- Romanian Carols Sz. 57 No. 1

Bảng C

- Three Folksongs from Csík Sz. 35a

- Allegro Barbaro Sz. 49

- Ostinato - Mikrokosmos Sz. 107 (Volume VI. No. 146)

- Ballad - 15 Hungarian Peasant Songs Sz. 71 (No. 6)

Bảng D

- Two Romanian Dances Op. 8/a No. 1

- Suite Op. 14 (2 movements free of choice)

- Old Hungarian Dances - 15 Hungarian Peasant Songs Sz. 71 (No. 7-15)